மூடு

இதர பயனுள்ள இணையதள முகவரிகள்

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான இணையதளங்கள்

வ.எண்

விவரம்

இணையதள முகவரி

1 State Commissioner for the Differently Abled www.scd.tn.gov.in/
2 Department of Empowerment of Persons with Disabilities www.disabilityaffairs.gov.in
3 Chief Commissioner for persons with Disabilities www.ccdisabilities.nic.in
4 Rehabilitation Council of India www.rehabcouncil.nic.in
5 National Institute for Empowernment of persons with Multiple Disabilities www.niepmd.tn.nic.in
6 Alliyaurjang National Institute for Speech and Hearing Disabilities http://ayjnihh.nic.in
7 National Institute for Mentally Handicapped http://www.nimhindia.org
8 National Institute for Empowerment of persons with Visual disabilities http://www.nimhindia.org