சிற்ப காஞ்சி – வேளாண்மைத்துறை

இயந்திர விநியோகம்.
படத்தைக் காட்டு இயக்குனர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் மூலம் இயந்திரங்களை விநியோகித்தல்
வேளாண் இயக்குநர்
படத்தைக் காட்டு வேளாண் இயக்குநர் வருகை - உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்
மண் அட்டை விநியோகம்.
படத்தைக் காட்டு மண் அட்டை விநியோகம்
இயந்திர மாற்றுதல்
படத்தைக் காட்டு FPG மூலமாக இயந்திர மாற்றுதல் -உத்திரமேரூர் பிளாக்.
இயக்குனர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் வருகை.
படத்தைக் காட்டு இயக்குனர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டர்- KVK
இயந்திரம் விநியோகம் to FPG
படத்தைக் காட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் இயந்திரங்களை விநியோகித்தல்