பேரிடர் மேலாண்மை

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை

திட்ட அறிக்கை

முதல்நிலை பொறுப்பாளர்கள்

முதல்நிலை பொறுப்பாளர்கள் [PDF 1.0 MB]

பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள்

50 பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள்(PDF 267 KB)

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் விவரங்கள்

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் & அனைத்து மண்டல குழு அலுவலர்கள்[PDF 398 KB]

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள்(PDF 76.4 KB)

ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் விவரங்கள்Details

படகுகள், நீந்துபவர்கள் மற்றும் பாம்பு பற்றாளர்கள் விவரங்கள்

தமிழ்நாடு வேளாண்மை வானிலை நெட்வொர்க்