மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2022-23 03/09/2023 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2021-22 12/01/2023 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2020-21 24/01/2022 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2019-20 13/07/2021 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2018-19 05/06/2020 பார்க்க (2 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சவுடு 13/06/2019 பார்க்க (6 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிரானைட் 13/06/2019 பார்க்க (5 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சிலிக்கா மணல் 13/06/2019 பார்க்க (5 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – ஆற்று மணல் 13/06/2019 பார்க்க (3 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 13/06/2019 பார்க்க (4 MB)