மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்

முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
காஞ்சிபுரம் – 631501.

தொலைபேசி : +91-044-27238433
முகாம் அலுவலகம் : +91-044-27238477,27238478
நிகரி எண் : +91-044-27238478
மின்னஞ்சல் : collrkpm[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),

முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
காஞ்சிபுரம்– 631501.

தொலைபேசி : +91-044-27237424
நிகரி எண் : +91-044-27237789
மின்னஞ்சல் : pag[dot]tnkpm[at]nic[dot]in