மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 4
வருவாய் வட்டங்கள் 11
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 68
வருவாய் கிராமங்கள் 1112
வருவாய் கோட்டங்கள்
வ.எண் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம்
2 செங்கல்பட்டு
3 மதுராந்தகம்
4 தாம்பரம்
வருவாய் வட்டங்கள்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம்
2 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர்
3 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர்
4 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத்
5 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு
6 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர்
7 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம்
8 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம்
9 மதுராந்தகம் செய்யூர்
10 தாம்பரம் தாம்பரம்
11 தாம்பரம் பல்லாவரம்
வருவாய் குறுவட்டங்கள் (68)
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்கள் வட்டங்கள் எண்ணிக்கை குறுவட்டங்கள் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் 4 22
2 செங்கல்பட்டு 3 18
3 மதுராந்தகம் 2 16
4 தாம்பரம் 4 12
வருவாய் குறுவட்டங்களின் பட்டியல்
வ.எண் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் குறுவட்டத்தின் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம்
2 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் சிறுகாவேரிபாக்கம்
3 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் திருப்புட்குழி
4 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் பரந்தூர்
5 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் கோவிந்தவாடி
6 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் சிட்டியம்பாக்கம்
7 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் மாகரல்
8 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் வாலாஜாபாத்
9 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் தென்னேரி
10 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர்
11 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் சுங்குவார்சத்திரம்
12 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் வல்லம்
13 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் மதுரமங்கலம்
14 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் தண்டலம்
15 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் செரப்பனஞ்சேரி
16 காஞ்சிபுரம் திருப்பெரும்புதூர் படப்பை
17 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் சாலவாக்கம்
18 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் திருப்புலிவனம்
19 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் உத்திரமேரூர்
20 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் அரும்புலியூர்
21 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் குண்ணவாக்கம்
22 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் களியாம்பூண்டி
23 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் மதுராந்தகம்
24 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் Karunmuzhi
25 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் வையாவூர்
26 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஜமீன்எண்டத்தூர்
27 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் எல்-எண்டத்தூர்
28 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஒரத்தி
29 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஓணம்பாக்கம்
30 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் பெரும்பாக்கம்
31 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் அச்சிறுப்பாக்கம்
32 மதுராந்தகம் செய்யூர் சித்தாமூர்
33 மதுராந்தகம் செய்யூர் லத்தூர்
34 மதுராந்தகம் செய்யூர் கடப்பாக்கம்
35 மதுராந்தகம் செய்யூர் கொடூர்
36 மதுராந்தகம் செய்யூர் சூனாம்பேடு
37 மதுராந்தகம் செய்யூர் கயப்பாக்கம்
38 மதுராந்தகம் செய்யூர் செய்யூர்
39 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு
40 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு பாலூர்
41 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு காட்டாங்கொளத்தூர்
42 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு சிங்கபெருமாள்கோயில்
43 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு கூடுவாஞ்சேரி
44 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு வண்டலூர்
45 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு ஆப்பூர்
46 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் பி.வி.களத்தூர்
47 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் திருக்கழுக்குன்றம்
48 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் மாமல்லபுரம்
49 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் நெரும்பூர்
50 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் திருப்போரூர்
51 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் கேளம்பாக்கம்
52 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் கரும்பாக்கம்
53 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் மானாம்பதி
54 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் நெல்லிகுப்பம்
55 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் மாம்பாக்கம்
56 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் பையனூர்
57 தாம்பரம் தாம்பரம் மாடம்பாக்கம்
58 தாம்பரம் தாம்பரம் சிட்லபாக்கம்
59 தாம்பரம் தாம்பரம் தாம்பரம்
60 தாம்பரம் ஆலந்தூர் ஆலந்தூர்
61 தாம்பரம் ஆலந்தூர் கொளப்பாக்கம்
62 தாம்பரம் சோழங்கநல்லூர் பள்ளிக்கரணை
63 தாம்பரம் சோழங்கநல்லூர் மேடவாக்கம்
64 தாம்பரம் சோழங்கநல்லூர் பள்ளிக்கரணை
65 தாம்பரம் பல்லாவரம் குன்றத்தூர்
66 தாம்பரம் பல்லாவரம் மாங்காடு
67 தாம்பரம் பல்லாவரம் பல்லாவரம்
68 தாம்பரம் பல்லாவரம் பம்மல்
வருவாய் கிராமங்கள்(1137)
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமங்கள் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் 114 (PDF-451 KB)
2 திருப்பெரும்புதூர் 137 (PDF-416 KB)
3 உத்திரமேரூர் 121 (PDF- 448 KB)
4 வாலாஜாபாத் 75 (PDF -482 KB)
5 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு 97 (PDF-467 KB)
6 திருப்போரூர் 96 (PDF – 196 KB)
7 திருக்கழுக்குன்றம் 84 (PDF – 446 KB)
8 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் 196 (PDF- 486 KB)
9 செய்யூர் 121 (PDF -456 KB)
10 தாம்பரம் தாம்பரம் 20 (PDF- 410 KB)
11 பல்லாவரம் 27 (PDF -389 KB)