மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 5
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 25
வருவாய் கிராமங்கள் 479
வருவாய் கோட்டங்கள்
வ.எண் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம்
2 திருப்பெரும்புதூர்
வருவாய் வட்டங்கள்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம்
2 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர்
3 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத்
4 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர்
5 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர்
வருவாய் குறுவட்டங்கள் (68)
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்கள் வட்டங்கள் எண்ணிக்கை குறுவட்டங்கள் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் 3 15
2 திருப்பெரும்புதூர் 2 10
வருவாய் குறுவட்டங்களின் பட்டியல்
வ.எண் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் குறுவட்டத்தின் பெயர்
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம்
2 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் சிறுகாவேரிபாக்கம்
3 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் திருப்புட்குழி
4 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் பரந்தூர்
5 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் கோவிந்தவாடி
6 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் சிட்டியம்பாக்கம்
7 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் மாகரல்
8 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் வாலாஜாபாத்
9 காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் தென்னேரி
10 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர்
11 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர் சுங்குவார்சத்திரம்
12 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர் வல்லம்
13 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர் மதுரமங்கலம்
14 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர் தண்டலம்
15 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் செரப்பனஞ்சேரி
16 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் படப்பை
17 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் சாலவாக்கம்
18 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் திருப்புலிவனம்
19 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் உத்திரமேரூர்
20 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் அரும்புலியூர்
21 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் குண்ணவாக்கம்
22 காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் களியாம்பூண்டி
23 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் குன்றத்தூர்
24 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் கொளப்பாக்கம்
25 திருப்பெரும்புதூர் குன்றத்தூர் மாங்காடு

 

வருவாய் கிராமங்கள்(1137)
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமங்கள் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம்  (PDF-631 KB)
2 உத்திரமேரூர்  (PDF- 284 KB)
3 வாலாஜாபாத்  (PDF -3 MB)
4 திருப்பெரும்புதூர் திருப்பெரும்புதூர்  (PDF-362 KB)
5 குன்றத்தூர்  (PDF – 783 KB)