புள்ளிவிவர அறிக்கை

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி View / Download
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சவுடு 13/06/2019 பார்க்க (6 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிரானைட் 13/06/2019 பார்க்க (5 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சிலிக்கா மணல் 13/06/2019 பார்க்க (5 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – ஆற்று மணல் 13/06/2019 பார்க்க (3 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 13/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017-18 02/05/2019 பார்க்க (2 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கனிம வள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை 13/03/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 25/04/2018 பார்க்க (3 MB)