மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயல் திட்டம் 23/10/2019 31/07/2020 பார்க்க (6 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை- 30/09/2019 30/09/2019 31/07/2020 பார்க்க (2 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை – 03/09/2019 03/09/2019 31/07/2020 பார்க்க (532 KB)
உயிரிமருத்துவ கழிவுகளுக்கான செயல் திட்டம் 01/08/2019 31/07/2020 பார்க்க (42 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 01/08/2019 31/07/2020 பார்க்க (612 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம் 03/09/2019 02/09/2020 பார்க்க (236 KB)
ஆவணகம்